...  váš ACTHERM, vaše TEPLO CHOMUTOVA ...

Stručný profil

1992

Společnost ACTHERM, spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 2. 11. Cílem společnosti bylo provádění topenářských a instalatérských prací.

1996

Společnosti je udělena státní autorizace Ministerstva průmyslu a obchodu na rozvod tepla a výrobu tepla podle zákona č. 222/94 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

1998

Společnost se řadí mezi velké energetické společnosti. Získává do nájmu teplárenský a elektrárenský komplex VT - Energetika Chomutov, s.r.o. v konkurzu, následně dochází k podpisu budoucí kupní smlouvy na celý energetický komplex, dnem 1. 10. 1998 vzniká odštěpný závod Chomutov.

2001

Společnost provozuje část tepelného hospodářství Městské části Praha 6 a zajišťuje správu vnitřních rozvodů až po „radiátory“ v bytech nájemníků. Společnost pořizuje do svého majetku energetický soubor teplárny Na Moráni v Chomutově. Společnost přechází do majetku společnosti ACTHERM holding a.s. a stává se tak součástí skupiny ACTHERM.

2002

K 1. 7. je odděleno středisko údržby odštěpného závodu Chomutov do samostatného právního subjektu ACTHERM servis a.s. zařazeného do skupiny ACTHERM. 

2005

Rozšíření OZ Chomutov - pronájem společnosti Teplo Chomutov. Na základě Smlouvy o nájmu podniku ze dne 13. 12. 2004, uzavřené mezi pronajímatelem, tj. společností Teplo Chomutov s.r.o. a nájemcem, tj. společností ACTHERM, spol. s r.o., která nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2005, přenechal pronajímatel svůj podnik nájemci, aby jej samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj bral užitky. Práva a závazky, které náležejí k pronajatému podniku, přecházejí s účinností Smlouvy o nájmu podniku na nájemce.

2007

K 31. 12. 2007 došlo v rámci zjednodušení organizační struktury ke zrušení Odštěpného závodu Praha. Veškeré činnosti, které tento odštěpný závod zajišťoval, jsou nadále zajišťovány Střediskem výroba, rozvod a prodej tepla Praha.

2009

V říjnu byl ukončen zkušební provoz a zahájena výroba elektřiny v novém turbogenerátoru o výkonu 20 MW. Byla tak úspěšně ukončena investiční výstavba, v rámci které byla uskutečněna též rekonstrukce rozvodny na teplárně. Celkové investiční náklady dosáhly hodnoty 274 mil. Kč.

2011

Dne 1. 1. došlo k oddělení Střediska výroba, rozvod a prodej tepla Praha, které vytvořilo samostatný právní subjekt ACTHERM Praha spol. s r.o.

2012

Ke dni 14. 12. dochází ke změně sídla společnosti. Nové sídlo ACTHERM spol. s r.o. je: Chomutov - Chomutov, Tovární 5533, PSČ 430 01

2012

Dne 22. 1. byla společnost ACTHERM,spol. s r.o. zapsána do obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 32528.